XtGem Forum catalog

IBNU KATSIR

Nama Mufassir

'Imd ad-Dien, Abu al-Fid`, Isma'il bin 'Umar bin Katsir ad-Dimasyqiy asy-Syafi'iy, seorang Imam, Hfizh dan juga sejarawan.
Wafat tahun 774 H.

Nama Kitab

Tafsir al-Qur`n al-'Azhm

Spesifikasi Umum

Tafsir Ibn Katsir merupakan tafsir kategori Ma`tsr yang paling masyhur dan menduduki peringkat ke-dua setelah Tafsir ath-Thabariy.
Tafsir ini juga interes terhadap segi periwayatan, yaitu menafsirkan Kitabullah dengan hadits-hadits dan atsar-atsar yang langsung disandarkan kepada para periwayatnya. Pengarangnya juga sangat memperhatikan sisi penyebutan ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang ingin ditafsirkannya, yang dinamakan dengan Tafsir al-Qur`n bi al-Qur`n (penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an sendiri).

'Aqidahnya

Beliau ber'aqidah Salaf dan hal ini tidak perlu diherankan karena beliau adalah salah seorang murid Syaikhul Islam, Ibn Taimiyyah rahimahumallah.
Beliau memiliki sebuah kita di dalam masalah 'aqidah berjudul "al-'Aq`id". Di dalam kitab ini, beliau menjelaskan 'aqidah Salaf berupa penetapan terhadap sifat-sifat Allah seperti mendengar, melihat, mata, wajah, ilmu, kalam (bicara), ridla, Sakhth (murka), cinta, benci, senang, tertawa dengan tanpa menyebutkan Takyf (bagaimana caranya), Tasybh (penyerupaan), Tahrf (perubahan) dan Tabdl (penggantian). Di dalam kitab tafsirnya, beliau menetapkan kebanyakan sifat-sifat tersebut secara global sementara sebagian orang menafsirkannya dengan Lzim ash-Shifah (konsekuensi sifat itu) mengikuti cara Imam ath-Thabariy, seperti sifat malu dan mata.

Sikapnya Terhadap Sanad

Beliau mengetengahkan banyak hadits dan atsar dengan sanad-sanad (jalur-jalur transmisi)-nya dan interes terhadap penilaian riwayat-riwayat dari sisi keshahihan dan kelemahannya serta menyebutkan sisi al-Jarh wa at-Ta'dl (metode kelaikan periwayatan) terhadap para periwayat, sebab beliau adalah seorang Hfizh yang mengenal seni-seni hadits dan para periwayatnya, di samping beberapa karya-karya tulis lainnya.

Sikapnya Terhadap Hukum-Hukum Fiqih

Beliau mengetengahkan diskusi-diskusi fiqih, pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka ketika menafsirkan ayat-ayat tentang hukum akan tetapi tidak terlalu melebar dan mengarahkan siapa saja yang ingin menambah wawasannya kepada beberapa kitab fiqih.

Sikapnya Terhadap Qir`t

Beliau menyinggung juga beberapa Qir`t namun dengan sangat ringkas.

Sikapnya Terhadap Isr`liyyt

Beliau memiliki kelebihan dengan mengkritisi riwayat-riwayat yang bernuansa Isr`liyyt dan secara umum memberikan peringatan akan hal itu serta biasanya mengkritisinya manaka menyinggung tentangnya.

Sikapnya Terhadap Kebahasaan, Sya'ir Dan Nahwu

Sangat sedikit sekali beliau mengetengahkan hal yang terkait dengan I'rb (penguraian kedudukan suatu kata di dalam kalimat) dan Nahwu, demikian pula halnya dengan masalah sya'ir.

Catatan:

Untuk mengetahui lebih banyak tentang biografi Ibn Katsir, silahkan merujuk kitab-kitab berikut:

 • ad-Durar al-Kminah, karya Ibn Hajar (I:399)
   

 • al-Badr ath-Thli' karya az-Zarkasyiy (I:153)
   

 • Syazart adz-Dzahab karya Ibn 'Imd (VI:231)
   

 • Thabaqt al-Mufassirn karya ad-Dwdiy (I:111-113)
   

 • 'Umdah at-Tafsr karya Syaikh Ahmad Sykir

(SUMBER: al-Qawl al-Mukhtashar al-Mubn Fi Manhij al-Mufassirn, karya Abu 'Abdillah Muhammad al-Hamd an-Najdiy, h.39-40)

 

Islamic Media Ibnuisa
Kritik & Saran
HOME