Insane

TAFSIR AL-MU'AWWIDZATAIN
(SURAT AL-FALAQ DAN AN-NAAS)

I. TAFSIR SURAT AL-FALAQ

Allah Ta’ala berfirman,

Katakanlah:"Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh,[1]. dari kejahatan makhluk-Nya, [2]. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, [3]. dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,[4]. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."[5]

Keutamaan Surat

Mengenai keutamaan surat ini dan surat an-Naas terdapat banyak sekali hadits, di antaranya:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Uqbah bin ‘Amir, dia berkata, “Rasulullah SAW., bersabda, ‘Tidakkah kamu mengetahui bahwa pada malam ini telah diturunkan beberapa ayat yang tidak pernah sama sekali dilihat ada yang semisalnya; Qul `A’uudzu bi rabbil falaq dan Qul `A’uudzu bi Rabbinnaas.’” (Shahih Muslim, hadits no.814)

- Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari ‘Uqbah bin ‘Amir, di antara bunyinya menyatakan bahwa Rasulullah SAW., pernah bersabda, “Wahai ‘Uqaib! Maukah aku ajarkan kepadamu dua surat yang merupakan sebaik-baik dua surat yang dibaca manusia.?” Lalu aku berkata, “Tentu saja, wahai Rasulullah. Maka beliau pun membacakan kepadaku, ‘Qul `A’uudzu bi rabbil falaq dan Qul `A’uudzu bi rabbinnaas’ kemudian shalat pun didirikan, maka Rasulullah SAW., maju lantas membaca kedua surat tersebut, kemudian memerintahkan kepadaku seraya bersabda, ‘Bagaimana pendapatmu, wahai ‘Uqaib.? Bacalah keduanya tatkala kamu mau tidur dan bangun.’” (al-Musnad, Jld.IV, h.144; Sunan an-Nasaa`iy, Jld.VIII, h.153)

Kapan Surat Ini Dibaca?

- Ketika Mengeluhkan Sesuatu Yang Sakit
Hal ini berdasarkan riwayat Malik dengan sanadnya dari ‘Aisyah RA., bahwasanya bila Rasulullah SAW., mengeluhkan rasa sakit, beliau membacakan untuk dirinya dengan al-Mu’awwidzatain (Surat al-Falaq dan an-Naas) dan meludah kecil, namun tatkala rasa sakitnya semakin parah, maka aku pun membacakan untuknya dan menyapunya dengan kedua tangannya karena berharap ada keberkahannya. (al-Muwaththa`, bab: at-Ta’awwudz wa ar-Ruqyah Fi al-Mardla, h.943)

- Ketika Akan Tidur
Salah satunya telah disebutkan ketika membahas mengenai keutamaannya di atas. Hadits lainnya adalah sebagaimana terdapat di dalam Shahih al-Bukhary dari ‘Aisyah RA., bahwasanya bila Nabi SAW., beranjak ke pelaminannya (untuk tidur) setiap malamnya beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian meludah kecil lalu membaca ‘Qul huwallaahu Ahad, Qul `A’uudzu birabbil falaq dan Qul `A’uudzu birabbinnaas,’ kemudian membasuh dengan keduanya (kedua telapak tangannya yang sudah diludah kecil) bagian badan yang mampu disapunya, dimulai dari atas kepala, wajah, bagian badan selanjutnya. Beliau melakukan hal itu hingga tiga kali. (Shahih al-Bukhary, Jld.IX, h.63, hadits no.5017)

Kosa Kata

Makna lafazh `A’uudzu : Aku berlindung dan meminta perlindungan kepada-Mu, wahai Allah

Makna lafazh al-Falaq : Shubuh/pagi atau makhluk, artinya, Allah Ta’ala memerintahkan kepada Nabi-Nya agar berlindung dari semua makhluk

Makna lafazh Ghaasiq : Malam apabila telah memasuki kegelapan

Makna lafazh Idza Waqab : Bila matahari sudah terbit dan kegelapan malam telah menjelang

Makna lafazh an-Naffaatsaat : Wanita-wanita tukang sihir bila mereka menjampi dan meludah kecil pada buhul-buhul lalu menyihir manusia

Makna lafazh Haasid : Orang yang dengki dan hasad (dengki) adalah bercita-cita hilangnya nikmat dari orang lain

Surat ini mengandung al-Isti’aadzah (minta perlindungan) dari semua kejahatan baik secara umum maupun khusus, berlindung (kembali) kepada Allah dan berlindung dengan naungan rahmat-Nya dari segala keburukan serta berpegang teguh dengannya dari kejahatan semua makhluk-Nya.

Beberapa Pesan

1. Wajib hanya meminta perlindungan kepada Allah semata dari semua hal yang membahayakan, khususnya dari kegelapan, sihir dan pelakunya, hasad dan pelakunya karena besarnya keburukan tersebut

2. Surat ini banyak keutamaannya dan sangat berguna sekali, terutama di dalam mengobati sakit, ‘ain (semacam hipnotis) dan sihir

3. Surat ini menunjukkan hakikat sihir

4. Larangan berbuat hasad (iri hati) dan bahwa ia merupakan sifat yang tercela
 

II. TAFSIR SURAT AN-NAAS

Allah Ta’ala berfirman,

”Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb manusia,[1]. Raja manusia,[2]. Sembahan manusia, [3]. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, [4]. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, [5]. Dari jin dan manusia.’”[6]

Keutamaan Surat

Mengenai keutamaan surat ini sudah disebutkan pada bagian lalu ketika kita membahas tentang keutamaan surat al-Falaq sehingga tidak perlu lagi dikupas.

Kapan Surat Ini Dibaca?

Demikian juga mengenai hal ini sudah dibahas pada pembahasan lalu dalam tafsir surat al-Falaq.

Kosa Kata

Makna lafazh Rabbin Naas, Malikin Naas, Ilaahin Naas : Yakni Raja dan Pencipta mereka. Tiga sifat ini merupakan sifat Rabb Ta’ala; rububiyyah, al-Mulk (yang memiliki kekuasaan) dan Uluuhiyyah. Dia-lah Rabb segala sesuatu, raja dan Ilahn-nya. Segala sesuatu diciptakan untuk-Nya, dikuasai (tunduk) dan menyembah untuk-Nya.

Makna lafazh al-Waswaas : Syaithan yang diwakili manusia untuk membisikkan (kejahatan) kepada umat manusia, menghiasi bagi mereka keburukan dan maksiat (sehingga menjadi baik dalam pandangan mata mereka-red.,)

Makna lafazh al-Khannaas : Yakni, sifat syaithan tersebut; yang menjauh dan bersembunyi ketika disebut nama Allah. Ia banyak menjauh dan membelakangi. Bila disebut nama Allah, ia bermalas-malasan (merasa sesak) dan bila seorang hamba tidak menyebut Rabbnya ia merasa plong dan berjingkrak-jingkrak.

Makna lafazh al-Ladzii Yuwaswisu fii shuduurin Naas : yaitu membisikkan agar berbuat maksiat, menganjurkan agar melakukan perbuatan buruk serta mengajak seorang hamba agar ta’at dan beribadah kepadanya. Asli kata, “al-Waswasah” adalah ucapan yang tersembunyi, yang sampai ke hati tetapi suaranya tidak didengar.

Makna lafazh Minal Jinnati Wan Naas : Yakni dari syaithan-syaithan kalangan jin dan manusia. Jadi, bisikan syaithan dari kalangan jin adalah sebagai yang telah disebutkan sedangkan bisikan syaithan dari kalangan manusia adalah menampakkan orang tersebut sebagai seorang yang suka menasehati dan bersimpati pada orang agar orang itu tunduk kepadanya dan mengikuti jejaknya.

Beberapa Pesan

1. Disyari’atkannya berlindung kepada Allah dan ta’awwudz dari syaithan dan konco-konconya

2. Disyari’atkannya memuji Allah dengan sifat-sifat pujian dan pengagungan yang pantas untuk-Nya sebelum memohon/meminta kepada-Nya

3. Siapa yang berlindung kepada Allah dengan setulus-tulusnya, niscaya sudah cukup baginya

(SUMBER: Silsilah Manaahij Dawraat asy-Syar’iyyah- fi`ah an-Naasyi`ah- at-Tafsiir karya Dr.Ibrahim bin Sulaiman al-Huwaimil, h.60-61)
 

ISLAMIC MEDIA
ISLAMIC.XTGEM.COM
HOME